NP9 (NONYLPHENOL ETHOXYLATED NP9)
IGEPAL NP9
200 kg/phuy
USA
HEXAMOLL DINCH
HEXAMOLL DINCH
200 kg/phuy
BASF (Đức)
METHYLENE CHLORIDE (MC)
METHYLENE CHLORIDE
(Dicloromethane) 

270 kg/phuy
Xuât xứ: Trung Quốc (Luxi)
KONATE T80 - T.D.I
KONATE T80
250 kg/phuy
Hàn Quốc
PPG T3000S
PPG T3000S
200 kg/phuy
Mitsui-Nhật
DOP
DOP
200 Kg/phuy
Malaysia (UPC)
Xem tất cả